In deze privacy policy lees je welke gegevens Appjection verwerkt, waarom Appjection dit doet en wat jouw rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens.

1. De privacy policy van Appjection

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Appjection B.V. aan (hierna: Verantwoordelijke). U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Koningin Wilhelminaplein 1 (1062HG), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66213509 en draagt de naam Appjection B.V.. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@appjection.nl en telefonisch op WhatsApp via +31 97 01 02 539 01. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 08-05-2022.

2. Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Verantwoordelijke bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verstrekt. De bewaartermijn kan per doel verschillen, omdat de maximale bewaartermijn afhankelijk is van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Uw gegevens worden in elk geval bewaart zolang het bezwaar/beroep loopt. Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens:

2.1 Om juridische procedures te voeren De onderstaande persoonsgegevens worden door Verantwoordelijke verwerkt ten behoeve van het voeren van juridische procedures: - Voorletters- en achternaam; - Adresgegevens; - E-mailadres. Dit is de minimale hoeveelheid aan persoonsgegevens die nodig zijn om bezwaar/beroep in te stellen als gemachtigde. Wij verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor u klant bent geworden bij Verantwoordelijke. Deze gegevens worden verwerkt in de documentatie die nodig is om jouw juridische bijstand te verwezenlijken. De persoonsgegevens komen op die manier terecht bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), de verschillende rechtbanken in Nederland en de verschillende gemeenten in Nederland.

2.2 Overige gegevens rondom het voeren van juridische procedures Nu een (potentiële) klant een foto uploadt van een boete of een ander document, kan het zijn dat overige persoonsgegevens in de vorm van een foto in de database van Verantwoordelijke worden opgeslagen. Het betreft hier: - BSN nummers; - Kentekens. - Deze gegevens worden niet gebruikt in de dienstverlening van Verantwoordelijke, en deze gegevens worden daarom ook niet omgevormd naar tekst en opgeslagen in een database.

2.3 Functionaliteiten van de website Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website worden bepaalde gegevens opgeslagen. Het betreft gegevens op basis van jouw gedrag op de website, welke bijgehouden worden door middel van cookies (voor een overzicht van alle cookies verwijst Verantwoordelijke naar het cookiebeleid). Het gaat hier om de volgende applicaties met de volgende retentieperioden van de data: - Google Analytics en Google AdWords (retentieperiode van 26 maanden); - Met deze partij heeft Verantwoordelijke een verwerkersovereenkomst gesloten per 15 mei 2018.

2.4 Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken met vragen of klachten. Om een goede service te kunnen bieden verwerken we eventueel de volgende gegevens: - Voorletters- en achternaam; - Contactgegevens, waaronder adres, e-mailadres en telefoonnummer; - Correspondentie met Verantwoordelijke over je vraag; - Overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt om je vraag te beantwoorden.

3. De bewaartermijnen

Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het verlenen van beroepsmatige rechtsbijstand. De persoonsgegevens worden voor een termijn van de duur van de procedure opgeslagen.

Verantwoordelijke maakt bezwaar

Indien Verantwoordelijke bezwaar maakt zullen wij jouw persoonsgegevens tenminste bewaren tot 5 jaar nadat de rechtsmiddelen zijn uitgeput. Deze bewaartermijn is gebaseerd op de wet (art. 7:412 BW). Nu Verantwoordelijke te maken heeft met juridische procedures, en wij verantwoordelijk zijn voor de correspondentie tussen de klant en de overheid of de rechtspraak, dient Verantwoordelijke te allen tijde de documenten te kunnen leveren indien hier na de bezwaarprocedure door de klant om gevraagd wordt. Het betreft hier in elk geval de scans van de correspondentie met- en de beslissingen van de betreffende gemeente, officier van justitie of de rechtspraak.

Verantwoordelijke maakt geen bezwaar

Indien Verantwoordelijke geen bezwaar maakt dan zullen wij jouw persoonsgegevens tenminste bewaren tot drie maanden na het verstrijken van de bezwaartermijn. Zodoende bestaat voldoende ruimte om na een afwijzing een zaak nog aan te nemen indien zich nieuwe omstandigheden voordoen die maken dat Verantwoordelijke de zaak toch aanneemt.

Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken); Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst; Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat geen beroepsmatige rechtsbijstand geleverd kan worden

4. Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Aanvullend
We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze op welke pagina's doorbrengen, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om te bouwen en onderhoud onze service met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens door Hotjar over uw gebruik van onze site en het gebruik van trackingcookies door Hotjar op andere websites door deze opt-outlink te volgen.

5. Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

6. Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

7. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat persoonsinformatie wordt beveiligd. Zo draait de database in Google Cloud SQL, waarbij Verantwoordelijke gebruik maakt van de veiligheidsmaatregelen van Google.

Wij adviseren jou daarnaast zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan en eventuele inloggegevens of persoonsgegevens niet publiekelijk te delen.

8. Functionaris voor Gegevensbescherming

Mr. M. Lagas is aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming en kan bereikt worden door een e-mail te sturen naar info@appjection.nl.

9. Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, intrekken toestemming en overdracht aan een derde (dataportabiliteit)

Je hebt het recht op inzage, wijziging- en correctie van je persoonsgegevens (art. 33 en 34 Wet bescherming persoonsgegevens). Daarnaast kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen, en kun je je toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken intrekken. Ook heb je de mogelijkheid te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen aan een derde. Voor het gebruiken van ieder van deze rechten kun je contact opnemen met Appjection via de e-mail op info@appjection.nl, of via de post door een brief te sturen naar Koningin Wilhelminaplein 1, 1062HG Amsterdam.