In deze algemene voorwaarden lees je wat jouw rechten en plichten zijn bij het bezoeken van de website(s) van Appjection en bij het gebruik van de dienst van Appjection, en wat de rechten en plichten zijn van Appjection met betrekking tot het gebruik van de website en de dienstverlening. Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden dan kun je Appjection bereiken via de mail op: info@appjection.nl.

De algemene voorwaarden van Appjection

Dit zijn de algemene voorwaarden van Appjection B.V. (“Appjection”, “wij”, “ons” of “onze”, en waaronder begrepen haar filialen, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers). Appjection is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66213509. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op jouw rechten en plichten ten opzichte van Appjection.

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 Definities

 1. Diensten: (mobiele) applicaties, websites, chatbots of andere diensten van Appjection.

 2. Appjection Inhoud: inhoud van de Diensten die in eigendom of in licentie is bij Appjection.

 3. Gebruikers Inhoud: de informatie die door de gebruiker wordt geüpload en gedeeld met Appjection.

1.2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten of enige andere op rechtsgevolg gerichte handelingen tussen Appjection en jou, waaronder ook alle gevolgen van dergelijke overeenkomsten of handelingen.

 2. Door het gebruiken van de Diensten of door het aanvinken van de box “Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Appjection B.V. en ga hierbij akkoord met deze voorwaarden.” stem je in dat je gebonden bent aan deze algemene voorwaarden.

 3. Indien je besluit gebruik te maken van de Diensten, ontvang je van Appjection een opdrachtbevestiging per e-mail. De opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de rechtsbetrekking tussen jou en Appjection.

 4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden gaat de opdrachtbevestiging voor.

 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen en gelden alleen voor de in de afwijking genoemde overeenkomsten.

 6. Eventuele algemene voorwaarden, in welke vorm dan ook, van je worden door Appjection uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing tussen jou en Appjection.

 7. Door het gebruik van de Diensten ga je ermee akkoord dat de Diensten zo nu en dan upgrades en updates ondergaan, zodat Appjection de Diensten kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.

 8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op dergelijke upgrades en updates van de Diensten, tenzij een upgrade of update gepaard gaat met nieuwe algemene voorwaarden. Die nieuwe algemene voorwaarden vervangen in dat geval deze algemene voorwaarden.


2. Voorwaarden met betrekking tot beroep tegen verkeersboetes

2.1 Beoordeling van verkeersboetes

 1. Appjection beoordeelt momenteel de haalbaarheid van een bezwaar tegen de volgende verkeersboetes:
  1. Boetes op grond van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. Dit zijn de zogenaamde ‘Mulderboetes’, te herkennen aan de M in de rechterbovenhoek van de beschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau.

  2. Parkeerboetes die een gemeente heeft opgelegd als naheffingsaanslag voor parkeerovertredingen. Deze boete ziet er per gemeente anders uit. Je ontvangt geen beschikking van het CJIB.

  3. Appjection kan onder omstandigheden ook de haalbaarheid van een bezwaar tegen andere categorieën (verkeers)boetes beoordelen en besluiten deze in behandeling te nemen.

 2. Wanneer je een verkeersboete indient bij Appjection die valt onder de definitie van artikel 2.1 lid 1 sub a of b, beoordeelt Appjection jouw boete kosteloos op de haalbaarheid van een bezwaar- of beroepsprocedure. De uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek bepaalt of Appjection jouw boete in behandeling neemt. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de uitkomst van dit onderzoek.

 3. Appjection is niet verplicht een opdracht in behandeling te nemen.

 4. Wanneer Appjection jojouw boete in behandeling neemt dien je Appjection te machtigen tot het voeren van verweer tegen de boete in alle instanties (zoals genoemd in artikel 2.2 lid 1 hieronder).

2.2 Behandeling van verkeersboetes

 1. Mulderboetes. Wanneer Appjection een Mulderboete in behandeling neemt, zal Appjection in eerste aanleg in administratief beroep gaan bij de officier van justitie. In tweede aanleg kan Appjection in beroep bij de bevoegde kantonrechter. In derde instantie kan Appjection in hoger beroep bij het Hof Arnhem-Leeuwarden.

 2. Naheffingsaanslagen. Wanneer Appjection een naheffingsaanslag in behandeling neemt, zal Appjection in eerste aanleg in bezwaar gaan bij de betreffende gemeente. In tweede aanleg kan Appjection in beroep gaan bij de bevoegde rechtbank. Een derde instantie staat niet open tegen naheffingsaanslagen.

 3. Appjection beoordeelt per geval of beroep of hoger beroep zinvol is. Appjection is niet verplicht beroep of hoger beroep in te stellen.

 4. Als je het niet eens bent met de beslissing van Appjection omtrent bezwaar, beroep of hoger beroep, kun je dit zelf instellen en vervalt de machtiging die je aan Appjection heeft verleend.

 5. Als Appjection van mening is dat ten onrechte geen proceskostenvergoeding is toegekend, behoudt Appjection het recht in jouw naam in beroep of hoger beroep te gaan met betrekking tot de proceskostenvergoeding. Zie voor meer informatie omtrent de proceskostenvergoeding artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden.

 6. Via het dashboard, dat je kunt inzien als je inlogt op de website van Appjection, houdt Appjection je op de hoogte van de werkzaamheden van Appjection en de status van jouw procedure.

 7. Om de kosten te beperken en de voortgang te bevorderen legt Appjection in beginsel geen concepten aan je voor, voorafgaand aan het indienen van verweerschriften. Op jouw verzoek kun je voorafgaand inzage krijgen in deze concepten. De ingediende documenten kun je opvragen bij Appjection, of zodra de website een dashboard bevat, in jouw dashboard.

 8. Mocht Appjection je wel een concept voorleggen ten behoeve van het verweer tegen de boete, dan beschouwt Appjection dit concept als door jou goedgekeurd wanneer je niet binnen 10 werkdagen inhoudelijk heeft gereageerd, dan wel op de voorlaatste dag van de beroepstermijn.

2.3 versturen van ingebrekestellingen bij bezwaren

 • Het versturen van ingebrekestellingen met betrekking tot bezwaren ingediend via de diensten van Appjection, zoals beschreven in de overeenkomst, is geen verplichting van Appjection en maakt geen integraal onderdeel uit van de overeenkomst

 • Niettegenstaande clausule 1, erkent en begrijp je dat Appjection, met als doel het faciliteren van een efficiënt proces en het verkrijgen van snellere beslissingen op bezwaar, ervoor kan kiezen om ingebrekestellingen namens jou te versturen aan de betrokken instanties

 • Appjection zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de ingebrekestellingen op een tijdige en correcte wijze worden verzonden. Niettemin garandeert Appjection niet dat dergelijke ingebrekestellingen altijd zullen worden verzonden, ontvangen of geaccepteerd door de betrokken instanties, noch neemt Appjection verantwoordelijkheid voor de reactie of de uitkomst van dergelijke ingebrekestellingen.

 • Indien een ingebrekestelling leidt tot een toekenning van een dwangsom door de betrokken instanties, stem jij en Appjection ermee in dat het bedrag van de dwangsom aan Appjection toekomt.

 • Het gebruik van de ingebrekestellingsservice van Appjection is geheel voor eigen risico. Appjection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, verlies of kosten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de ingebrekestelling service.


2.4 Vergoeding en betaling

 1. De vergoeding van Appjection voor het voeren van verweer tegen de boetes die je instuurt en Appjection in behandeling heeft genomen, bestaat uit de proceskostenvergoeding die je wordt toegewezen op grond van het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht (“Bpb“).

 2. Indien aan jou geen proceskostenvergoeding op grond van de Bpb wordt toegewezen in samenhang met de werkzaamheden die Appjection heeft verricht, ben je niets verschuldigd aan Appjection.


 3. De proceskostenvergoeding wordt vanaf 1 januari 2024 overgemaakt op het bankrekeningnummer van degene op wiens naam de boete staat. Je dient deze vergoeding aan ons over te maken. Dit vereist dat je meewerkt aan het proces voor het uitkeren van de proceskostenvergoeding. Concreet betekent dit dat je ons je IBAN-nummer en de naam van de rekeninghouder moet verstrekken, zodat wij deze gegevens kunnen doorsturen naar het CJIB.

  Het CJIB zal dan de proceskostenvergoeding op jouw bankrekening storten. Het doorgeven van je IBAN-nummer en de naam van de rekeninghouder kan door te reageren op onze e-mail met het verzoek hiertoe, via de Mijn Omgeving of via onze klantenservice kanalen. Wanneer de proceskostenvergoeding op jouw bankrekening of op die van een derde (zoals je leasemaatschappij of werkgever) wordt gestort, ben je verplicht deze proceskostenvergoeding binnen 10 werkdagen na ontvangst over te maken naar de bankrekening van Appjection met IBAN NL44 INGB 0007416430.

 4. Indien de proceskostenvergoeding op jouw bankrekening wordt gestort, ben je verplicht deze proceskostenvergoeding binnen 10 werkdagen na ontvangst over te maken naar de bankrekening van Appjection met IBAN NL44 INGB 0007416430. Dit bankrekeningnummer wordt ook vermeld op onze website.

 5. Indien je dit nalaat of om een andere reden in verzuim bent, zijn de vorderingen van Appjection op jou direct en geheel opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Appjection. Bovendien heeft Appjection in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Appjection maakt voor het incasseren van haar vorderingen, zullen op jou worden verhaald.


3. Algemeen

3.1 Uitvoering

 1. Appjection behoudt het recht om naar eigen inzicht te bepalen of jouw zaak door Appjection zal worden aangenomen of niet.

 2. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Diensten te weigeren voor elke willekeurige persoon onder opgave van redenen.

 3. Appjection neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich de overeenkomst naar haar beste inzicht uit te voeren.

 4. Je verplicht je om Appjection alle relevante informatie tijdig en correct te verstrekken. Bij onjuiste of niet tijdige verstrekking van deze informatie mag Appjection haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortvloeiende schade of kosten.

 5. Als je een boete bij ons indient, ben je verplicht om deze boete tijdig te betalen (tijdig stellen van zekerheid). Indien je de boete niet tijdig betaalt, is het niet mogelijk voor Appjection om in beroep te gaan. Appjection mag haar werkzaamheden in dit geval opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortvloeiende schade of kosten.

 6. Je maakt bij jouw communicatie met Appjection of met door Appjection aangewezen derden gebruik van de door Appjection voorgestelde gegevensdragers en communicatiemiddelen. Je gebruikt deze in overeenstemming met de door Appjection gegeven voorschriften en aanwijzingen.

 7. De diensten zijn en blijven in eigendom en in beheer van Appjection.

3.2 Intake-systeem

Appjection maakt gebruik van een zogenaamd intake-systeem gebaseerd op vraag en antwoord, voor een eerste analyse van de boete die je instuurt. Deze zijn bereikbaar op www.appjection.nl. Het doel van het intake-systeem is het stroomlijnen en versnellen van deze eerste analyse voor alle gebruikers van Appjection. Je kunt geen rechten ontlenen aan de mededelingen van het intake-systeem.

3.3 Machtiging

 1. De wetgever heeft bepaald dat je Appjection dient te machtigen alvorens Appjection jou juridisch mag vertegenwoordigen bij het voeren van verweer tegen jouw boete. Wanneer Appjection jouw zaak in behandeling neemt, dien je het machtigingsformulier dat Appjection je toestuurt te tekenen en te retourneren.

 2. Het toesturen en retourneren van deze machtiging geschiedt in beginsel digitaal. Met toestemming van Appjection is dit ook via andere kanalen mogelijk. Zonder een ondertekend machtigingsformulier kan Appjection jou niet vertegenwoordigen, en zullen wij niet-ontvankelijk worden verklaard bij de betreffende instanties.

 3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van Appjection zal niet verder strekken dan nodig voor behandeling van jouw opdracht. Daarom gebruikt Appjection een zeer specifieke machtiging, waarop wordt aangegeven voor welke boete je ons machtigt. Hierdoor zal Appjection je niet kunnen bijstaan in andere juridische geschillen. Appjection is niet verantwoordelijk voor eventuele andere juridische geschillen en de afhandeling daarvan.

 4. Het is niet toegestaan wijzigingen op het machtigingsformulier aan te brengen.

3.4 Registratie en accountbeveiliging

 1. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via jouw account. Je gaat ermee akkoord dat je jojouw account, gebruikersnaam of andere account-gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen.

 2. Je verklaart dat alle informatie die je verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is. Je bent verplicht jouw accountsgegevens bij te werken om de juistheid te behouden.

 3. Je zult de inloggegevens van andere Appjection gebruikers niet gebruiken, verzamelen of achterhalen.

 4. Je zal niet proberen een andere gebruiker te beperken in het gebruik van de Diensten en je mag het schenden van deze algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Appjection niet aanmoedigen of vergemakkelijken.

 5. Je bent verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van jouw wachtwoord.

 6. Je zult via de Diensten niet op ongeoorloofde wijze een account aanmaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.

 7. Je bent verantwoordelijk voor alle datakosten die je maakt door het gebruik van de Diensten.

3.5 Veiligheid

 1. Je mag de Diensten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. Je gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht en de privacy policy van Appjection (te vinden op de website).

 2. Het is niet toegestaan de Diensten of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de Diensten te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. Je mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in, of ingrijpen in de manier waarop, een Appjection-pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.

 3. Je mag de Diensten niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website zodanig veranderen, wijzigen of aanpassen dat deze wordt geassocieerd met de Diensten of met Appjection zelf.

 4. ‘Crawling’, ‘scraping’, ‘caching’ of op een andere wijze toegang verkrijgen tot de Diensten via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van de standaardprotocollen voor zoekmachines of technologieën gebruikt door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van Appjection) is niet toegestaan.

3.6 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is niet toegestaan de broncode van de Diensten te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van Appjection.

 2. Appjection Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. Appjection heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Appjection Inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Appjection Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Appjection Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.

 3. De naam en het logo van Appjection zijn handelsmerken van Appjection. Deze handelsmerken mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Appjection. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen, scripts, servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Appjection zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Appjection, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

3.7 Derden

 1. De Diensten of communicatie die je ontvangt van de Diensten, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. De Diensten kunnen ook inhoud van derden bevatten die wij niet goedkeuren of aanbevelen. Appjection controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. Je erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Appjection op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden je aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze derden te lezen.

3.8 Afwijzing van garanties

 1. Voor zover toegestaan door de wet, geeft Appjection geen garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Diensten, de Appjection Inhoud, de Gebruikers Inhoud of de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar Appjection of via de Diensten. Bovendien wijst Appjection hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.

 2. Appjection garandeert niet dat de Diensten foutloos of ononderbroken zullen functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Diensten of de server die de Diensten beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, waaronder virussen. Appjection verklaart en garandeert niet dat de informatie (waaronder instructies) op de Diensten nauwkeurig, volledig of nuttig is.

 3. je erkent dat jouw gebruik van de Diensten geheel op eigen risico is. Hoewel het de intentie is van Appjection dat de Diensten zo veel mogelijk beschikbaar zijn, kunnen er momenten zijn dat de Diensten worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden, upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of -apparatuur.

3.9 Beperking van aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijk van Appjection voor enige schade die voortvloeit uit onze dienstverlening is beperkt tot het bedrag van de door jou ingediende boete(s), behoudens de beperkingen die voortvloeien uit de wet en behoudens opzet of bewust roekeloos handelen door leidinggevend personeel van Appjection.

 2. Anders dan de aansprakelijkheid beschreven in artikel 3.9 lid 1 van deze algemene voorwaarden, is Appjection niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook, waaronder voor directe, indirecte, economische, straffende, incidentele, gevolgschade of schade die direct of indirect te maken heeft met:
  1. de Diensten;

  2. de Appjection Inhoud;

  3. de Gebruikers Inhoud;

  4. Jouw gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van de Diensten;

  5. alle genomen maatregelen in verband met een onderzoek door Appjection of overheidsinstellingen met betrekking tot jouw gebruik of gebruik van derden, van de Diensten;

  6. alle genomen maatregelen in verband met auteursrecht of andere eigenaren van intellectueel eigendom;

  7. eventuele fouten of omissies in de werking van de Diensten; of

  8. enige schade aan een computer, mobiel apparaat of andere apparatuur van een gebruiker, waaronder schade als gevolg van een beveiligingsbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, zoals schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, ook als deze schade te voorzien was of als Appjection in kennis is gesteld of had moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de Diensten).

 3. In geen geval zal Appjection aansprakelijk zijn voor iemand anders zijn verlies, schade of letsel.

 4. Appjection is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden

 5. Je gaat ermee akkoord dat elke claim die je meent te hebben tegen Appjection verjaart na één jaar vanaf het moment waarop de claim is ontstaan.

3.10 Vrijwaring

 1. Je gaat akkoord Appjection op eerste verzoek te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten (inclusief de vergoedingen voor advocaten) van derden die voortvloeien uit:
  1. Jouw toegang tot het gebruik van de Diensten;

  2. Jouw directe of indirecte activiteiten op of via de Diensten;

  3. Jouw schending of vermeende schending van deze algemene voorwaarden;

  4. Jouw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van intellectueel eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy recht;

  5. Jouw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen, of voorschriften van (semi-)overheidsinstanties, waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of

  6. een onjuiste voorstelling door jou.

 2. Je zult volledig meewerken aan de verdediging tegen een claim bedoeld in lid 1 zoals Appjection van je vraagt.

 3. Als schadeloosstelling van je wordt gevraagd, behoudt Appjection zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor.

 4. Je zult in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Appjection.

3.11 Bewijs

 1. Een uittreksel uit de administratie van Appjection strekt tegenover jou tot volledig bewijs, behoudens door je te leveren tegenbewijs.

 2. Als datum van verzending, ontvangst of terbeschikkingstelling geldt de datum van verzending, ontvangst of terbeschikkingstelling zoals die blijkt uit de administratie van Appjection.

 3. Een kopie, scan of (digitale) foto van een handtekening komt dezelfde bewijskracht toe als een echte handtekening.

3.12 Tussentijdse beëindiging

Als je tussentijds de opdracht beëindigt, zal Appjection de kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden in rekening brengen, berekend op basis de aan de opdracht bestede uren tegen een redelijk uurtarief. Dit bedrag is maximaal het bedrag dat Appjection aan vergoeding had ontvangen als de opdracht niet tussentijds was beëindigd.

3.13 Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijf je gebonden aan de overige bepalingen. Appjection zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

3.14 Geen rechtsverwerking

Afstand van recht door Appjection kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien Appjection haar rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat (of enig ander) recht.

3.15 Gebiedsgebonden beperkingen

 1. De informatie die binnen de Diensten wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in jurisdicties of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat Appjection zich in het betreffende jurisdictie of land registreert. Appjection mag de beschikbaarheid van (enig onderdeel van) de Diensten, of enige aanvulling daarop of uitbreiding daarvan, te allen tijde beperken tot bepaalde personen, geografische gebieden of jurisdicties.

 2. Het is verboden om software van de Diensten te downloaden, exporteren of her-exporteren: (a) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land waartegen de Europese Unie of de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld of (b) naar personen op de lijst van ‘Specially Designated Nationals’ van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de ‘Table of Deny Orders’ van het Amerikaanse ministerie van Handel of vergelijkbare lijst van de Europese Unie. Door software die is gerelateerd aan de Diensten te downloaden, verklaar en garandeer je dat je geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land en niet voorkomt op een dergelijke lijst.

3.16 Wijzigingen

 1. Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken (“Bijgewerkte Voorwaarden”).

 2. Tenzij Appjection (i) juridisch verplicht is wijzigingen door te voeren of (ii) vanwege administratieve redenen wijzigingen doorvoert, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om je in kennis te stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden, voordat deze van kracht worden. Je gaat ermee akkoord dat wij je in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de Diensten te publiceren en dat je na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden je akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden door de Diensten te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten).

 3. Je dient de Bijgewerkte Voorwaarden door te lezen voordat je de Diensten gebruikt.

 4. De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die in dat geval wordt aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. De Bijgewerkte Voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op jouw gebruik van de Diensten. Deze algemene voorwaarden blijven gelden voor alle geschillen die voor het eerst ter sprake zijn gekomen voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden.

3.17 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen voortvloeiende daaruit of uit jouw gebruik van de Diensten worden beheerst door Nederlands recht.

 2. Alle geschillen tussen jou en Appjection, welke mochten ontstaan naar aanleiding van één van deze algemene voorwaarden of van een overeenkomst tussen jou en Appjection, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. Nadat Appjection zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, kun je je binnen een periode van een maand na deze schriftelijk kennisgeving ook wenden tot de rechter die op grond van de wet bevoegd is.

 3. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3.18 Persoonsgegevens

Appjection mag persoonsgegevens van jou verwerken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens verwijst Appjection naar haar privacy policy, te vinden op haar website.

Contact

Wanneer je vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kun je contact opnemen met Appjection door een e-mail te sturen naar info@appjection.nl.