Onterechte boete? Wij helpen je!

Meer over Appjection chevron-right

De machtiging van Appjection

Op deze pagina vind je meer informatie over de machtiging die je tekent zodat Appjection namens jou bezwaar in kan dienen. Heb je verder nog vragen, mail ons dan op info@appjection.nl. Wij proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Waarvoor machtig je Appjection?

Om namens jou een procedure te mogen voeren tegen bijvoorbeeld een gemeente of het CJIB, hebben we een handtekening nodig onder een machtigingsformulier. In deze machtiging staat kort gezegd dat je toestemming geeft aan het bedrijf Appjection, en alle werknemers van Appjection, om namens jou bezwaar te maken en in beroep te gaan bij de rechtbank of het gerechtshof als dit nodig is om de zaak te winnen. Ook geef je toestemming om de bewijsstukken van jou zaak op te vragen bij de politie of bij een andere instantie. Vanuit gemeenten is daarnaast het verzoek gekomen om, als je zelf al bezwaar hebt gemaakt, dat bezwaar als ingetrokken te beschouwen als wij daarna ook bezwaar maken. Als laatst geef je toestemming aan de juristen van Appjection om jou te vertegenwoordigen op een rechtszitting bij een rechtbank of een gerechtshof, als ook dat een mogelijke proceskostenvergoeding aan Appjection wordt uitbetaald. Dat laatste is nodig zodat wij onze dienst gratis kunnen aanbieden. De exacte tekst van de machtiging tref je hieronder:

Ondergetekende (de klant), machtigt Appjection B.V., en al diens medewerkers, met allen het recht van substitutie/doormachtiging, om betrokkene in en buiten rechte te vertegenwoordigen, waaronder uitdrukkelijk wordt verstaan: op zittingen verschijnen, in bezwaar of administratief beroep te gaan bij het daartoe bevoegde bestuursorgaan, in beroep, hoger beroep en/of verzet te gaan bij de daartoe bevoegde gerechtelijke instantie, alsmede om stukken op te vragen in de procedure met voormeld kenmerk of het doen van een inzageverzoek, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en/of de Wet bescherming persoonsgegevens en/of de Wet politiegegevens, alsmede om tegen besluiten genomen op grond van voormelde wettelijke regelingen bezwaar, beroep, hoger beroep en/of verzet in te stellen, alsmede om op zittingen te verschijnen, bij de daartoe bevoegde (gerechtelijke) instanties, in de zaak met het CJIB-nummer/vorderingnummer/aanslagnummer (het nummer van uw boete wordt hier ingevuld).

Ondergetekende geeft daarnaast te kennen dat een eventueel reeds door ondergetekende zelf ingediend bezwaarschrift bij deze als ingetrokken kan worden beschouwd. Tevens gaat ondergetekende akkoord dat een eventuele proceskostenvergoeding toekomt aan Appjection BV, de gemachtigde.