PRIVACY POLICY

In deze privacy policy lees je welke gegevens Appjection verwerkt, waarom Appjection dit doet en wat jouw rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens.

1. De privacy policy van Appjection

In deze privacy policy kun je lezen welke gegevens Appjection van je verwerkt, en waarom Appjection dit doet.

Appjection respecteert de privacy van bezoekers van onze website, app en andere diensten en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. Om dit te bereiken, en omdat wij onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar willen houden hebben wij onderstaand beleid opgesteld dat in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie omtrent deze wet kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. De persoonlijke informatie die ons verschaft wordt verwerken wij zorgvuldig en veilig.

De privacy policy van Appjection kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy policy is altijd te vinden op onze website. De laatste wijzigingen van deze privacy policy zijn op 15 mei 2018 doorgevoerd. We raden je aan deze privacy policy geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

2. Wie verwerkt jouw gegevens?

Appjection B.V.

Overtoom 480H

1054 JZ, Amsterdam

KvK 66213509

De verwerking van persoonsgegevens is op grond van artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij de functionaris voor gegevensbescherming van Appjection. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens binnen Appjection voldoet aan de eisen van de wet.

De Data Protection Officer (DPO) van Appjection is M. Lagas. De DPO is te bereiken via e-mail op info@appjection.nl.

3. Wanneer is deze privacy policy van toepassing?

Deze privacy policy is van toepassing op alle gegevens die Appjection verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en gebruikers van haar website, app en andere diensten. Hierbij gaat het met name om de persoonsgegevens die nodig zijn om in bezwaar/beroep te gaan, of andere juridische procedures te voeren in naam van de (potentiële klant). Om de persoonsgegevens te mogen verwerken zal iedere (potentiële) klant vooraf toestemming geven om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken middels een selectievak welke niet automatisch is aangevinkt.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Appjection en waarom?

4.1 Om juridische procedures te voeren

De onderstaande persoonsgegevens worden door Appjection B.V. verwerkt ten behoeve van het voeren van juridische procedures:

 • Voorletters- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres.

Dit is de minimale hoeveelheid aan persoonsgegevens die nodig zijn om bezwaar/beroep in te stellen als gemachtigde. Wij verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor u klant bent geworden bij Appjection. Deze gegevens worden verwerkt in de documentatie die nodig is om jouw juridische bijstand te verwezenlijken. De persoonsgegevens komen op die manier terecht bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), de verschillende rechtbanken in Nederland en de verschillende gemeenten in Nederland.

4.2 Overige gegevens rondom het voeren van juridische procedures

Nu een (potentiële) klant een foto upload van een boete of een ander document, kan het zijn dat overige persoonsgegevens in de vorm van een foto in de database van Appjection worden opgeslagen. Het betreft hier:

 • BSN nummers;
 • Kentekens.

Deze gegevens worden niet gebruikt in de dienstverlening van Appjection, en deze gegevens worden daarom ook niet omgevormd naar tekst en opgeslagen in een database. 

4.3 Functionaliteiten van de website

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website worden bepaalde gegevens opgeslagen. Het betreft gegevens op basis van jouw gedrag op de website, welke bijgehouden worden door middel van cookies (voor een overzicht van alle cookies verwijst Appjection naar het cookiebeleid). Het gaat hier om de volgende applicaties met de volgende retentieperioden van de data:

 • Google Analytics en Google AdWords (retentieperiode van 26 maanden);
 • Mouseflow (retentieperiode van 3 maanden).

Met beide partijen heeft Appjection een verwerkersovereenkomst gesloten per 15 mei 2018.

4.4 Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden

Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken met vragen of klachten. Om een goede service te kunnen bieden verwerken we eventueel de volgende gegevens:

 • Voorletters- en achternaam;
 • Contactgegevens;
 • Correspondentie met Appjection over je vraag;
 • Overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt om je vraag te beantwoorden.

5. Verstrekking van jouw gegevens aan derden

De verstrekking van persoonsgegevens aan derden gebeurt slechts indien dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld jouw naam en adres aan de juiste instantie in het kader van een bezwaar tegen een verkeersboete. Dit kan een gemeente zijn of bijvoorbeeld de officier van justitie. Dit is nodig voor het verlenen van juridische bijstand, waarvoor je klant bent geworden bij Appjection.

6. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

Appjection heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat persoonsinformatie wordt beveiligd. Zo draait de database in Google Cloud SQL, waarbij Appjection gebruik maakt van de veiligheidsmaatregelen van Google.

Wij adviseren jou daarnaast zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan en eventuele inloggegevens of persoonsgegevens niet publiekelijk te delen.

7. Bewaartermijn

Appjection bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Appjection bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verstrekt. De bewaartermijn kan per doel verschillen, omdat de maximale bewaartermijn afhankelijk is van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Uw gegevens worden in elk geval bewaart zolang het bezwaar/beroep loopt.

Wat betreft Appjection dient een verschil gemaakt te worden tussen de persoonsgegevens van personen die een boete hebben ingediend bij Appjection, en waar Appjection bezwaar maakt, en daar waar Appjection geen bezwaar maakt.

Appjection maakt bezwaar

Indien Appjection bezwaar maakt zullen wij jouw persoonsgegevens tenminste bewaren tot 5 jaar nadat de rechtsmiddelen zijn uitgeput. Deze bewaartermijn is gebaseerd op de wet (art. 7:412 BW). Nu Appjection te maken heeft met juridische procedures, en wij verantwoordelijk zijn voor de correspondentie tussen de klant en de overheid of de rechtspraak, dient Appjection te allen tijde de documenten te kunnen leveren indien hier na de bezwaarprocedure door de klant om gevraagd wordt. Het betreft hier in elk geval de scans van de correspondentie met- en de beslissingen van de betreffende gemeente, officier van justitie of de rechtspraak.

Appjection maakt geen bezwaar

Indien Appjection geen bezwaar maakt dan zullen wij jouw persoonsgegevens tenminste bewaren tot één maand na het verstrijken van de bezwaartermijn. Zodoende bestaat voldoende ruimte om na een afwijzing een zaak nog aan te nemen indien zich nieuwe omstandigheden voordoen die maken dat Appjection de zaak toch aanneemt. Appjection verwijdert uw persoonsgegevens uit de database, maar bewaart de beantwoording van de vragen in het kader van het verbeteren van onze workflows.

8. Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, intrekken toestemming en overdracht aan een derde (dataportabiliteit)

Je hebt het recht op inzage, wijziging- en correctie van je persoonsgegevens (art. 33 en 34 Wet bescherming persoonsgegevens). Daarnaast kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen, en kun je je toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken intrekken. Ook heb je de mogelijkheid te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen aan een derde. Voor het gebruiken van ieder van deze rechten kun je contact opnemen met Appjection via de e-mail op info@appjection.nl, of via de post door een brief te sturen naar Overtoom 480H, 1054 JZ Amsterdam.